Dominicus travel

Opći uvjeti poslovanja

 

Obveze Agencija

Dominicus Travel se obvezuje putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena rezervacijom (programom) i skrbiti o interesima i pravima putnika, u skladu s važećim propisima RH i poslovnim običajima u ovoj djelatnosti. Dominicus Travel se obvezuje da će čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku, te da neće bez putnikova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, te imena njegovih suputnika.

Obveze Putnika

Agencija ugovaratelj putovanja/putnik je dužan pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za realizaciju programa putovanja, te obavijestiti Dominicus Travel o svim činjenicama u pogledu zdravlja putnika, njegovih navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga putnik traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.).

Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Dominicus Travel-a i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za učinjenu štetu.

Postupak Rezervacije, Procedura Uplate, Rokovi Plaćanja   

Ugovor se smatra zaključenim I rezervacija potvrđena uplatom depozita. Visina depozita I dinamika plaćanja definirani su u Posebnim uvjetima putovanja.

Za svaku rezervaciju putniku će biti izdano Pismo potvrde sa opisom svih usluga I Posebnim uvjetima putovanja. Za sve ono što nije navedeno u Pismu potvrde I Posebnim uvjetima vrijede Opći uvjeti poslovanja.

Sadržaj Aranžmana

Detaljan sadržaj svakog rezerviranog programa, sve informacije o smještaju i svim ostalim uslugama, te podaci o broju putnika nalazi se u Pismu Potvrde.

Ponuđeni smještaj u programima opisan je prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Dominicus Travel ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na programima, a dobivena je od strane treće osobe.

Izmjene Ugovorenih Usluga

Dominicus Travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje Dominicus Travel ne može utjecati), a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

Dominicus Travel će sve obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više sile". U takvim ćemo slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Ako bi i to bilo nemoguće ostvariti, molimo da uvažite činjenicu da nismo dužni pružiti usluge izvan okvira ovih uvjeta.

Odustajanje od Putovanja

Putnik/ugovaratelj putovanja može u svako doba odustati od putovanja. Kada putnik otkaže putovanje, Dominicus Travel zadržava od ukupne cijene programa slijedeće iznose (ukoliko u Posebnim uvjetima nije drugačije naznačeno):

Za "Custom-Curated Programe" (Aranžmane napravljene "po mjeri" putnika):
Do 90 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
89-60 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
59 - 30 dana prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
29 do 0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za usluge transfera putnika:
Do 72 sata prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
72 do 48 sati prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
48 do 24 sata prije usluge:50% ukupne cijene usluge
24 do 0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za privatne izlete i izlete  "po mjeri" putnika:
Do 31 dan prije usluge: 10% ukupne cijene usluge
30-22 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
21 do 15 dana prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
14-0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Putna Dokumentacija

Svi putni dokumenti će bit pravovremeno dostavljeni ugovaratelju putovanja/putniku ili direktno neposrednom pružatelju usluga (voucher, putne karte, eventualne pismene obavijesti i sl.).

Osiguranje

Putnicima savjetujemo uplatu osiguranja: za slučaj otkaza putovanja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Navedena osiguranja mogu se uplatiti izravno kod osiguravatelja ili preko Dominicus Travel-a, pri čemu Dominicus djeluje kao posrednik.

Ostala Osiguranja

Dominicus Travel potvrđuje da, sukladno Zakonu, ima uplaćeno Osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane i Osiguranje od odgovornosti (kod Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. Kralja Držislava 6, 21000 Split, Tel: + 385 21 688 580). Navedena osiguranja primjenjuju se u slučajevima kada je Dominicus Travel organizator paket aranžmana.

Putni Dokumenti, Vizni, Carinski i Devizni propisi, Zdrastvene Informacije

Putnici su dužni pridržavati se viznih, carinskih i deviznih propisa zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave (putovnice, vize i sl.). Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju Dominicus Travel. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik.

Podnošenje i Rješavanje Prigovora

Svaki eventualni prigovor putnik je dužan prijaviti Dominicus Travel-u bez nepotrebnog odgađanja.

Ako putnik tokom putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovornih obveza, predstavnik Dominicus Travel-a dužan je na prikladan način i u što kraćem roku riješiti prigovor, ukoliko je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ukoliko to nije moguće, putnik može najkasnije u roku od 8 dana od završetka putovanja izjaviti pisani prigovor.

Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno, osobnim unosom u našu evidenciju prigovora ili pisanim putem poštom, u našim poslovnim prostorima (DOMINICUS d.o.o. Grljevačka 2a, Podstrana), ili putem e-maila: info@dominicustravel.com.

Dominicus Travel će bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora, te odgovoriti na njega u roku od 15 dana od njegovog primitka.

Dominicus Travel će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok Dominicus Travel ne riješi pritužbu, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Iako vjerujemo da će, u slučaju eventualne reklamacije, putnik biti zadovoljan rješenjem ponuđenim od strane Dominicus Travel-a, u suprotnom se možete obratiti Arbitražnoj komisiji UHPA-e. U slučaju eventualnog pokretanja sudskog spora, želimo vas izvjestiti da je za isti mjerodavno pravo Republike Hrvatske i nadležan sud u Splitu.

DOMINICUS d.o.o. putnička agencija
ULICA RAŠELJKE 4, 21000 SPLIT
OIB: 67967862786

Tel: +385 21 584 693
Mobile: +385 95 899 2351

E-mail: info@dominicustravel.com
Web: www.dominicustravel.com

Split, 11.05.2018.

Nazad